.תוידומילה תורטמה - תובשה קוח

.קוח "ןיבהלו אורקל" דומלל 

.ותונשרפו קוח תאירק לע העיפשמ םלוע תפקשה דציכ ,ןיבהל 

.קוחה לש תיתרוקיב האירק ירושיכ חתפל 

.חוכיוול םימדוק דומלו ןויע יכ ,העדל םדוק עדימ יכ ,החנמה וקה תא ססבל 

. תובשה קוח -תא ןיבהלו ריכהל 
.בוש הלוע וישכע אקוודש אשונ ,תויתואירב תולבגמ תלטהל ומרגש םיצוליאב ןודל עצומ

.קוחה חוסינל לע עיפשהש ירוטסיהה רשקהה תא ןיבהל 

. ל"וחבו ץראב קוחה ררועש םיחוכיוה תא ןיבהל 
.ל"וחבו ץראב תוחוורה תונושה תודמעל םיפתתשמה /םידמולה ועדוותי ןויעה ךלהמב

. ורחבנש םיחוסינבו תורושה ןיב רתתסמה תא ןיבהל  

.1950 -ב קקחנ זאמ וסנכוהש םינוקיתה תא ןיבהל 

כ"עו .יכרעו יטילופ ,ילכלכ לטנ תויהל הלולע תרקובמ אל הילע יכ ,חכונ קקוחמה יכ ןיבהל 
. היילעה תא " רוביצה םולש תא ןכסל לולעה ילילפ רבע לעבמ" םג עונמל םינפה רש ךמסוה
...דומע האר

. זאמ וינוקיתו קוחה ררועמש םיחוכיוה תמצע תא ןיבהל 

לארשי תנידמ ןוצר ןיב חתמב ומצע תא ףכואהו קקוחמה אצמיי בושו בוש יכ ןיבהל 
.םהיתוצראב קוחהמ םיטלמנ ןיבל םה רשאב םידוהיה לכל תיב שמשל

".הרמהה קוח " תעצה תררועמש םיחוכיוה תא ןיבהל 
" םינלבוס " ןיב ,יטילופ ןיירבע ןיבל ילילפ ןיירבע ןיב ןיחבהל ודמלי םיפתתשמה /םידמולה
. עשפ ינוגראל םירושקה וא/ו םימס יניירבע ןיבל הקוצמב םיטלמנ ןיב ," םיקסנל" ןיבל

לבא םידוהיה לכל תדלומ תויהל הצור לארשי לש היישק תא וניבי םיפתתשמה /םידמולה 
.הרגסהה -יקוח רואל דחוימב , ( ?עבקי ימ ) םייוצר אלל טלקמ ץראל ךופהל הלולע

. הפיכאה יישקל םיפתתשמה /םידמולה ועדוותי ןוידה ךלהמב 
םהיתועצה ,םהיתודמע חסנל םיפתתשמה /םידמולה ושקבתי ןכמ רחאל קר
. םירחא תועצהל ביגהלו


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ