םירחבנ םירתאל םירושיק - עדימ רגאמ

תסנכ 
ילאוטריוה ינויצה סרגנוקה 
תוחרזאה רגאמ 
טוונה .ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ