אובמ

העונתה לש הדסווהל םינש 100 םג ומכ , לארשי תנידמ לש המויקל 50-ה תנש
תובשה קוח ןכא .ונתוהז לש םייתוהמה םיאשונבו ןויעל תונמדזה תונמזמ תינויצה
ידכב אל .לארשי תנידמ לש יטרקומדהו ידוהיה הייפואל יוטיב םישמשמ תוחרזאה קוחו
תרטמכ ,תובש קוח תרטמ .תובשה קוח תא תסנכה הקקוח (1950) י"שת זומתב 'כב רבכ
תיב םיקהל הווהו התייה הרטמ .ידוהיה םעה תייעב תא רותפל התייה ,תינויצה העונתה
" ןימאמה-ינא"ה תא לארשי תנידמ השממ תובשה-קוחב .לארשי ץראב ידוהיה םעה לכל
, לארשיש ,ריהצהל התייה קוחה תרטמ .תואמצעה תרהצהב חטבומכ תינויצה העונתה לש
תוצראב ,אוה רשאב ידוהיה םעה ינב לכל םג אלא הנידמה יבשותל קר אל תיב הווהמ
, םלועה יפלכ ןהו ידוהיה םעה יפלכ ןה ריהצהל התייה קוחה תרטמ .עפש תוצראבו הקוצמ
ןיבהל רשפא יא .םתדלומל בושל םלועה ידוהיל הירעש תא לעופב תחתופ לארשי תנידמ יכ
קר .א .ז 1950 -ב קקחנ קוחה יכ ,רכזיהלו רוזחל ילב ותועמשמו ומש תא ,תובשה קוח תא
קוחו תובשה קוח תא הקקוחש איה תסנכה .הינשה םלועה תמחלמ רחאל םינש 5 -כ
. םייטרקומד םיחנומו םיימואל-םיירוטסיה -םייתד םיחנומ םיבלשמ םיקוחה .תוחרזאה
. ותדלומל "בשה" ידוהיל הפדעה םיקינעמ םיקוחה ןכא .לארשיל ידוחיי אוה בולישה
שי ,ונושלכ ורמשל םיצורה שי .ויתומגמו תובשה קוח לע םיחוכיוה טהלב םיכשמנ לארשיב
תנתינה הפדעה ןיב הריתסהו דוגינה לע םיעיבצמה שיו םייוניש וב סינכהל םיצורה
. תובשה קוח תא לטבל העשה העיגיה יכ , םינעוט כ "ע ו ןויוושה ךרע ןיבל םידוהיל
לוטיב .ךרוצ וב ןיא בוש ךא לארשי תמקה םע הטילקלו הילעל קוחה עייס םנמא ,םתעדל
םע תרחא הנידמ חרזא אוה םא םג , ידוהי .םידוהיה לש הבוטל הפדעה תא לטבי קוחה
.תילארשי תוחרזא לבקמ לארשיל ותיילע

. םיחקל -םלועה תונידמב הריגהה יקוחו הריגהה תוינידמ - קרפב האר...לבא
תובשה קוח .תיטרקומדו תידוהי הנידמ התויה לע הריהצהו לארשי הרזח התמקה זאמ
תנידמ תויהל לארשי לש הנוצר ןיב לארשיב םייקה חתמה תא םיפקשמ תוחרזאה קוחו
.תיטרקומד הנידמ תויהל הנוצר ןיבל ידוהיה םעה לכ תנידמ ,תידוהי
לשב קוחה לש ומויק ךשמהב םיכמותה ןיב םג תקולחמב יונש וחוסינו תובשה קוח
תושיג תומייק תוצופתבו לארשיב םידוהיה ןיב .קוחה ךרוצל "ידוהי-והימ" -חוכיוה
טהלב להנתמ חוכיוה .תובשה קוח ךרוצל ידוהי ןויפא יבגל ,הז אשונ לע תונוש
קוחה לע ןוידה ."םידוהיה תנידמ"ו "תידוהי -הנידמ " םיגשומה תועמשמ לע םג
הרזח לארשי תסנכ .תוצופתב לארשיב ירוביצו יטרפה םויה רדסמ דרוי וניא ויחפסנו
. םייוניש רפסמ וסנכוה םינשה ךלהמב ןכאו תובשה קוח יונישל תועצהב הנדו
תונתשמה תומגמה תאו תילארשיה הרבחה הרבעש ,תורומתה תא םיאטבמ םייונישה
יוטיב םג שמשמ יוושכעה קוחה .תוצופתה ןיבל לארשי ןיבו לארשיב יטילופה -חישב
תוביסנל המצע םיאתהל תילארשיה הקיקחה תכרעמ תלוכיל יוטיב םגו דמתהה תומגמל
. תונתשמה

ךלהמב .ןיפיקעב וא/ו ןירשימב היגוסב לפטלו רוזחל הצלאנ תסנכה קר אל ךא
םג .הפיכאה ינפואב וטבלתהו תובשה-קוח תייגוסל םיבר םינפ ירש ורזח םינשה
- חישב הלועו רזוח אשונה ןכא .היגוסב התעד תווחל הארקנ תטפושה עורזה
שמשמ אשונה .ילארשיה בוחרב תוקולחמ קימעמ םגו תוקולחמ ףשוח יטילופה
םג אלא תוקולחמ ףשוח קר אל אוה .תוצופתה תודהי םע חישב תקולחמ דקומ
םישקבמו קוחה לש יוושכעה חסונהמ םיצורמ םניא םיבר .תוקולחמ קימעמ
ןתמל ידכ ,קוחה תא לטבל -תעה העיגה אל םאה -םילאוש םירחא .חסונה תונשל
תא רפשל ידכו תושדח תוקולחמ תריצי עונמל ידכ ,תומיקה תוקולחמה תא
לע היגוסה תרכה .ץוח יפלכו םינפ יפלכ לארשי תנידמ לש תיטרקומדה התימדת
תודדומתהה .תוצופתה ידוהיל םג ומכ םיילארשיה םידימלתל תימויק איה הינווג
תודמע תא שבגל עייסל ידכ ,תינויחו תיחרכה איה הלעמ קוחהש תויגוסה םע
תויגוסה םע תודדומתהה .לארשי תנידמ ינייפאמ יבגל שיגרהו ינורקעה אשונב
ץראב יטילופה חתמב יזכרמ אשונ שמשמ אוה ירהש תינויח איה הלעמ קוחהש
דדומתהל םיפתתשמה/םידמולה תא כ "ע בייחת היגוסה םע תודדומתה .תוצופתבו
תרכה .ידוהיה םעה ינבכו לארשי תנידמ יחרזאכ ,םיטרפכ םתוהז תלאש םע
ינא"ב ןויע םשל תוצופתה ידוהילו ילארשיה ריעצל דחוימב תינויח היגוסה
.ינויצ -טסופה ןדיעב תינויצה העונתה לש "ןימאמה

דובכ דוסי קוח " דוסיה יקוח ינש לש םחוסינ רחאל דחוימב תיחרכה היגוסה תרכה
איה לארשי יכ ,שרופמב רהצוה םהב " קוסיעה שפוח דוסי קוח"ו " ותוריחו םדאה
. תיטרקומדו תידוהי הנידמ

?םיבשוח םתא המ םתאו
?םיעיצמ םתא המ םתאו.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ