םושיי -תומישמ

.היגוסה תובכרומ תא םתנבה תונוש תוישרפו הקיקחה ילוגלג םע םתדדומתהש רחאל ,וישכע
:םושיי -תומישמ םכינפל

.לארשיל הריגה תוינידמ תעצה ושבג
וא
תובשה קוח תלאשב הדמע ריינ ושבג

םג ,תיתילכת םג היהתש ,לארשיל הריגה תוינידמ תעצה שבגל איה םכילע תלטומה המישמה
.םכתעצה תא וקמנ-לארשי לש " ןימאמה ינא "ה תא תרשתו תיביטקלס םגו תיטסינמוה

םיחמומה םידימלתה תא ןאכ ובלש הריגהה אשונל יתתיכ ןמז שידקהל אל םתרחב םא
.םיצעויכ
.ןמקל םיטרופמה םיטבלל ראשה ןיב וסחייתה . םכיתוצובקב ןויד ומייק םכיתועצה שוביג תעב

?ידוהי והימ הלאשב קקוחל תושר ,יטרקומד רטשמב ,הנידמל שי םאה 
?ותוהז תא רידגהל טרפל ריאשהל ןיא םאה 
? הכלהה םוחתב תינשלופ העיגפ ןאכ ןיא םאה 
?תיתדה הימונוטואה לע םויא ןאכ ןיא םאה 
םייתד םימרז ןיב חוכיול היוצר אלו הרוסא הרידח ןאכ ןיא םאה 
? םירחאה ןובשח לע דחא םרזל הפדעה ןתמו םיימיטיגל
?לארשי לש תויטרקומדבו לארשי םע תודחאב תעגופ הניא הפדעהה אקווד םאה 
,ףדרנה ידוהיה טועימל תנקתמו תיבויח הילפאב ךרוצה םתש ,ןועטל םוקמ ןיא םאה 
?ףדרנ טועימ וניא ירה בוש יכ
קיפת הנידמהש תלעותה פ"ע תורחא תונידמבכ הריגה ינחבמ עיצהל םוקמ ןיא םאה 
חרזאתהלו רגהל הצורהש דבלבו ,הקיעמ הילע לש לארשי לע לטנה תלטה עונמל ךכ ךכו רגהמהמ
? הנידמל תירוטסיה -תיתוברת הקיז חיכוי
הבש ,תיביטקלס ןבומכו תיטסינמוה םג ,תיתילכת םג הריגה תוינידמ חסנל ןיא םאה 
תוחרזא תלבקבו הסינכב תופדעהמ ףרוגו יטמוטוא ןפואב ידוהיה הנהיי אל םנמא
? לקשמ לעב ןחבמ יאדוב הווהת תוידוהיה לבא
הרכהל העיבתל סחייתהל םיכירצ תיטרקומד הנידמב תובשה-קוח םויקב ךשמהב םיכמותה 
.הבישה תוכזב םג

:היפרגוילביב
. " הבישה תוכזל תובשה קוח ןיב " סלופ -23.8.1984 ץראה
" תובשה קוח " ירמרמ ךונח 11.11.1994

.םכתעצה תא תשרל וחלש םיחוכיוה ,ןויעה רחאל 
.תשרה לע םירחאה לש ולאל םכיתועצה תא וושה 
.תשרה לע וביגה ?תונושה תושיגה תא וריבסת דציכ 
.תקולחמב םייונשה םיטיבה רפסמב -ןויד תצובק וחתפ 
!םירחאה תועצהל םכיתובוגת וחלש 
וא עיפשה המ ?עודמ ?המב -חישהו ןויעה רחאל םכיתודמע תא םתיניש םאה 
?םכילע עיפשה אל המ 
ילוקישו םכיקומינ תא וטרפ .הריגהה תוינידמ לש תושדחה תועצהה תא תשרה לע ולעה 
.םכיתודמע תקדצב תשרל םכיתימע תא ענכשל ידכ ,םכלש תעדה

.תובוגת ושקבו - תשרל וחלש " עוריא " ובתכ םכיתועצה תועמשמ תא ןוחבל ידכ 
.תשרל וחלש ? תובוגתה ופשח המ 

....תוארתהל


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ