ןויע ידקומ


.תובשה קוחל םתוא הוושנו םלועב תונידמ רפסמב הריגה יקוח ריכנ 

ילארשיה תוחרזאה קוחל םתוא הוושנו םלועב תונידמ רפסמב תוחרזאתה יקוח ריכנ 
.(דיתעב ןכוי)

".ידוהי אוה ימ " ורידגהב ינוליחה קקוחמה לש תומלידה תא ריכנ 

. םינבר לע המירעמ תינוליח הרדגהש ,םיישקה תא ריכנ 

.תוחרזאה קוחו תובשה קוח לע ילארשיה בוחרב םיחוכיו ריכנ 

.וסנכוהש םייונישל תוקמנההו תוביסנה תא ריכנ 

.םנושלכ םיקוחה תא רמשל םיצורה יקומינמ קלח ריכנ 

.םהיתועצה תאו םיקוחה ינש תא תונשל םיצורה יקומינמ קלח ריכנ 

.תוצופתב םיצופנ םיחוכיוו תועד ריכנ 

.ידוהי אלה בוחרב תועד ריכנ 

".הבישה תוכז"ב םג ריכהל בייחמ ןויוושה ךרע םאה הלאשה תא קדבנ 

לש רהצומה "ןימאמה ינא"ה ןיבל תוחרזאה קוחו תובשה קוח ןיב חתמה תא קודבנ 
.תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי לש הייפוא לע רומשל לארשי תנידמ

-:דמלנה תא םשיינ 
.תינוימד הנידמל הריגה תוינידמ עיצנ 
.לארשיל הריגה תוינידמ עיצנ 
.תובשה קוח לע הרימש קמננ 
.תובשה קוח לוטיב קמננ 
.תובשה קוחב םייוניש תסנכה קמננו עיצנ 
.תוחרזאה קוח לע הרימש קמננ 
.תובשה קוחב םייוניש תסנכה קמננו עיצנ 

:ןוגכ - תוילאוטקא תולאש םע דדומתנ 
.תסנכב תונודינה קוח תועצה 
. תויוליעפה ךלהמב וררועתיש תויגוס 
.םיפתתשמה י"ע ולעויש "םיישיא םירופיס 
.םיפתתשמה י"ע ולעויש תויצלומיסב לופיט 
.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ