:היפרגוילביב - הרומל היחנה יפד

.ובנ תאצוה ,תורוקמ רפס -לארשי תנידמ רטשמ -םחנמ גנונפוה , רונלג קחצי -םיכוע 

-דחוימב -הריחב אשונ.1987 ,םילשורי תוברתהו ךוניחה דרשמ ,ל"ת ,הנידמו הרבח,תד 
,הקיספבו הקיקחב ידוהי והימ 8 הדובעו ידוהיה םעה תנידמכ לארשי תנידמ 'ב קרפ
,לארשי ימכחל ןוירוג -ןב בתכמ -םיחפסנ

( תולעפה רפס ) 1990 ,לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה ,ןויוושל תוכזה ,ילט לג -ןב 

(דומיל רפס) .1996 ,םילשורי ,למרכ ,תילארשי היטרקומד ,גלפ השמ לחר ןמורג 

(דומיל רפס) .1994 ,עבג לאוי ,לארשי תנידמב רטשמהו יטרקומדה רטשמה ,דדוע ץישפיל 

.החותפה הטיסרבינואה ,"לארשי תנידמב הקיטילופו לשממ" ,ןימיניב רגרביונ -תווצה שאר  

1991 ביבא-לתו -םילשורי ,ןקוש תאצוה ,לארשי תנידמ לש ינויצוטיטסנוקה טפשמה ,ןונמא ןייטשניבור 

.1980 ,ביבא-לתו םילשורי /ןקוש תאצוה ,לארשי תנידמ לש ינויצוטיטסנוקה טפשמה ,ןונמא ןייטשניבור 

.ךוניחב חופיטה רקחל ןוכמה ,קחשמה יללכ ,םייח רלדא , הנליא לטנזלפ ,תילארשי ןייטשניבור 

,תיטילופה תונלבוסה תונוכת ,חרזא תויה - קרפה דחוימב .תידוחיי דומיל תינכת

. םירמאמ- םיטפשמל הטלוקפה -הפיח תטיסרבינוא תאצוה -לשממו טפשמ - תורבוח 

:םירתאל רושיק 

http://mishpatim.mscc.huji.ac.il/review/ 
http://www.halachot.com/Kishur/kishur.htm .ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ