תובשה קוח - הרומל היחנה יפד
תועמשמ ,םייוניש ,תומגמ

ויה תורטמה ,"הריגה יקוחו הריגה תוינידמ" -תמדוקה הדיחיב םא .תורטמ רפסמ הדיחיל
ירה ,הכומנ תיסחי התייה םידימלתה לש תישגרה תוברועמה ןכלו תוידומיל רקיעבו תוקחורמ
לכשומ ,יתרוקיב ןויע לכסל הלולע איהו ההובג תיכרע -תישגרה תוברועמה תאז הדיחיב
,תבשה-קוח תרכהב דקמתהל ,םיחוכיוה ינפל ,רשפאה תדימב ןושארה בלשב עצומ ןכל .חותפו
.םינשה ךלהמב תונקתבו תישארה -הקיקחב וסנכוהש ,םייונישה תרכהב

:ןה הדיחיה לש תוידומילה תורטמה .א

.קוח "ןיבהלו אורקל" דומלל 
.ותונשרפו קוח תאירק לע העיפשמ םלוע תפקשה דציכ ,ןיבהל 
.קוחה לש תלכשמו תיתרוקיב האירק ירושיכ חתפל 
.חוכיוול םימדוק דומלו ןויע יכ ,העדל םדוק עדימ יכ ,החנמה וקה תא ססבל 
תינויצה השיפתה יכרע תא הכפה הקיקחהש ,שגדויש עצומ .תובשה קוח תא ריכהל 
.הרהצה קר אלו יטילופ-יטפשמ ןורקעל
.בוש הלוע וישכע אקוודש אשונ ,תויתואירב תולבגמ תלטהל ומרגש םיצוליאב ןודל עצומ 
.קוחה חוסינל לע עיפשהש "ירוטסיהה-רשקהה" תא ןיבהל 
.קוחה ררועש ,םיחוכיוה תא ןיבהל 
.ורחבנש םיחוסינבו תורושה ןיב רתתסמה תא ןיבהל 
.1950 -ב קקחנ זאמ וסנכוהש םינוקיתה תא ןיבהל 
תויהל הלולע תרקובמ אל הילע יכ ,חכונ קקוחמה יכ ,ןיבהל םיפתתשמל /םידמולל עייסל עצומ 
ןכסל לולעה ילילפ רבע לעבמ םג עונמל םינפה רש ךמסוה כ"עו .יכרעו יטילופ ,ילכלכ לטנ
.היילעה תא רוביצה םולש תא
.זאמ וינוקיתו קוחה ררועמש םיחוכיוה תמצע תא ןיבהל 
חתמב ומצע תא ףכואהו קקוחמה אצמיי בושו בוש יכ ןיבהל םידמולל עייסל עצומ 
.םהיתוצראב קוחהמ םיטלמנ ןיבל םה רשאב םידוהיה לכל תיב שמשל ונוצר ןיב
."הרמהה קוח " תעצה תררועמש םיחוכיול ועדוותי םיפתתשמה /םידמולה 
"םינלבוס" ןיב ,יטילופ ןיירבע ןיבל ילילפ ןיירבע ןיב ןיחבהל ודמלי םיפתתשמה /םידמולה 
עשפ ינוגראל םירושקה וא/ו םימס יניירבע ןיבל הקוצמב םיטלמנ ןיב ,"םיקסנל" ןיבל
לבא םידוהיה לכל תדלומ תויהל הצור לארשי לש היישק תא וניבי םיפתתשמה /םידמולה 
.הרגסהה -יקוח רואל דחוימב , ( ?עבקי ימ ) םייוצר אלל טלקמ ץראל ךופהל הלולע
.לוחבו ץראב תוחוורה תונושה תודמעל םיפתתשמה /םידמולה ועדוותי ןויעה ךלהמב 
.הפיכאה יישקל םיפתתשמה /םידמולה ועדוותי ןויעה ךלהמב 
.םירחא תועצהל ביגהלו םהיתועצה ,םהיתודמע חסנל םיפתתשמה / םידמולה ושקבתי ןכמ רחאל קר 
םינוש םיפתתשמ / םידמול .רמוחה לכ תא דומלל ךרוצ ןיאו תורשפא ןיא םכסומכ 
.םהל תומיאתמה תונוש תורטמ ושיגדי

:ןה הדיחיה לש תויכרע -תויכוניחה תורטמה .ב

.תיטרקומד תידוהי הנידמכ לארשי לש התוהז תלאש םע ודדומתי םיפתתשמה/םידמולה 
: אוה החנמה וקה רהבוי םיפתתשמל /םידמולל 
,העדל םדוק עדימ 
הדמע שוביגל םימדוק דומילו ןויע 
.חוכיול תמדוק הבשקה
 
.יתוהמ אלא ,ימושיר -ילהנמ אשונ רקיעב וא קר וניא אשונה יכ וחכוי םיפתתשמה /םידמולה 
.תויתוהמ םתויכרע תולאש לע אוה חוכיוה יכ וחכוי םיפתתשמה /םידמולה 
"ידוהי -והמ" -הלאשב דקמתמ אשונה יכ וניבי םיפתתשמה /םידמולה 
?" ידוהי -והימ" הלאשב רשאמ תוחפ אל
תוהמב אלא לובג ירקמב קר הנד הניא היגוסה יכ ומינפי םיפתתשמה /םידמולה 
.תיטרקומדו תידוהי הנידמ לארשי תויה
הנידמ תיאשר הדימ הזיאב הלאשה םע דדומתהל וכרטצי םיפתתשמה /םידמולה 
.הייסולכואלש גוס ףידעהל תיטרקומד
תופדעהו תולקה קינעמ ידוהיכ םושירה יוושכעה יקוחה בצמב יכ וניבי םיפתתשמה /םידמולה 
.תופסונ תופידע תויוכז ידוהיל קוחה קינעמ כ"כ .תובשה ףיעס פע -תילארשי תוחרזא תלבקב
רידגהל תיטרקומד הנידמ תיאשר הדימ הזיאב הלאשה םע דדומתהל וכרטצי םיפתתשמה /םידמולה 
.תיתדה תרוסמהמ םיבואשה םיחנומב דחוימבו תוהז -תולאש קוחב
.תיב-םולש רובע םלשל ןוכנש ,ריחמה והמ הלאשה םע דדומתהל ושקבתי םיפתתשמה /םידמולה 
,תילארשיה תיטילופה תוברתה םאה -הלאשה םע דדומתהל ושקבתי םיפתתשמה /םידמולה 
.תיטילופ - תוברת םינשמ ךיא וא /ו הרשפ לש היגטרטסאל תלגוסמ
תנקתמו תיבויח הילפאב ךרוצה םת אל םאה העצהב ןייעלו רוזחל עצומ ןויעה ךלהמב 
.תדלומ לוטנ ףדרנ טועימ ונניא בוש ירה יכ ,תוחרזאה תקנעהבו ץראל הסינכב

.הלעפהו להנמ ,המזוי .ג

תנתינ הדיחיה כ"עו תירלודומ אלא תיראיניל הניא הלוכ היגוסה ןיוצש יפכ
.תידבלבו תדרפנ הלעפהל
.הדיחיב תוטרופמה תויוליעפה לכ תא עצבל חרכה ןיא 
.םהיצוליאלו םיליעפמה ידעיל םיאתמה ,תוליעפ ץבקמ רוחבל רשפאמ הדיחיה הנבמ 
.תשרה לע וא/ו התכב וסקי'גה תטיש ליעפהל תעצומ 
שידקהל עצומ תוחרזאה ידומיל לש תילמרופה תינכתה תרגסמב קר תדמלנ הדיחיה םא 
(םירועש 8 כהס ) םילופכ םישגפמ 4
.תינשמהו תישארה הקיקחה לש הנבהו הרכהו תונגראתה - 1 שגפמ 
.ןויד תוצובקו רחבנה עוריאה יבגל תומישמה עוציב ץ"גב - 2 שגפמ 
.ןויד תוצובק - 3 שגפמ 
.םושיה תלעפה - 4 שגפמ
 

תרגסמב קר וא תויתרבח -תויכרעה תויוליעפה תרגסמב םג תדמלנ הדיחיה םא 
.הריגהה תדיחי םע בלושמב ש 10 שידקהל עצומ תויכרע - תויתרבחה תויוליעפה
......ו םושייל שגפמ דוע 5 שגפמ 

תועדומ רשפאי םושירה ,םינוידב תולעומה תודמעהו תועדה לש טרופמ לוקוטורפ להנל עצומ 
םהיקומינ ,םהינועיטל "בישקהל" םליגרי םושירה .םהלש הבישחה יכילהתל םיפתתשמה לש תימצעה
.םייונישה ירחא בקעמ רשפאיו
רקיעבו םג ךא ,םושירה תא חיטבהל ידכ -םושיר ילהנמ שארמ תונמל עצומ 
.םידמולה לא תוירחא ריבעהל

ךרדה .ד

.תיראיניל הניא תינכתה 
.תומיאתמה תולועפב רוחבל ץלמומו ןתינ 
.תיתצובק ,תינטרפ ,תיתתיכ הדימל :תונווגמ תוידומיל תויונגראתה תדדועמו תרשפאמ היגוסה 
.םירבחה ףותישו תוחמתה תרשפאמ היגוסה 
.הצובקהו התיכה בכרהל הלעפהה יכרד תמאתה תרשפאמ היגוסה 
.טנרטניאה תרזעב תובושת תלבק םגו םיחמומלו םיצעויל תולאש תגצה תדדועמ היגוסה 
.םיינרדומה בושקתה יעצמאב רקובמו לכשומ שומישל תויונמדזה תנמזמ היגוסה 
.ל"וחבו ץראב תועד ןווגמ יגיצנ םע "םישגפמ" ןמזת תשרה 
.תודמע תטיקנ תבייחמ םג ךא םינושל הבשקהב ןומיא תודדועמ תוצלמומה הדימלה יכרד 
.תודמעה לש תרזוח הקידב תודדועמ הדימלה יכרד 
.רפס תיב ךותב תוצובקהו םיטרפה תודמעו תועד לש שדוחמ שוביג 
.םידמלמו םידמול לש תומזוי תדדועמ היגוסה 
.םינמזה -חולו קחשמ -יללכ לע ורמשיש ,הצובק ישאר תונמל עצומ 
ידכ ,ילככו הרטמכ תוצובקב םידימלתל תוירחא ידיקפת קלחל עצומ 
.תרושקת יישק לע רבגתהלו הדובעה לעייל
.םידיקפתה יאשונ ןיבו םידיקפתה -יאשונ םע תויפיצ םאתל שי 
םירחאל ומרתי םישלוגה .םינווכמו םיכוותמ ילב ישפוחה םכנמזב שולגל םידמולל ץלמומ 
ןפואב םיעיפומה םירמאמל, תירבעב היפרגוילביבל תוינפה תרזעב םג השעיי םיאשונה דומיל 
.טנרטניאבו תינונסב םיעיפומה עדימ יסיסבב שומישל ןבומכו תרושקתה יעצמאב ףטוש
םידמול ףתשל םג ךא היצביטומה תא קזחל ךכבו תופתתשההמ קלח לכ תבצעמ הכרעה ךירעהל עצומ 
.תבצעמ םג ףוסב קרו
.הילאוטקאל תוסחייתה תדדועמ היגוסה 
,תוילאוטקא תויעב תמא ןמזב תשרה לע תולעהל םינמזומ (םידמולו םידמלמ) םיפתתשמה 
.ברעמו םשיימ ,יטנבלר דומיל ,חיטבהל ידכ
.תופסונ רקחמ תודובע םידדועמ םילעומה םיאשונהו תויעבה .ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ