:הכרעה - הרומל היחנה יפד

םידמולה תא ףתשל עצומ ,וגצוהש ,תורטמל םאתהב השעת םידמולה תכרעה 
.תמכסמה םגו תבצעמה םג הכרעהב

.םיפתתשמה י"ע השעת תויוליעפה תכרעה 

.הכרעהה יכרד תא ןווגל עצומ .ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ