תוחרזאה קוחו תובשה קוח
הרומל היחנה יפד


םיניינע ןכות

המדקה .1 

לנויצאר .2 

אובמ .3 

תורטמ -דוסיה תוחנה .4 

ןויע ידקומ .5 

הדימלהו הלעפהה יכרד .6 

דעיה להק .7 

םינמז חול .8 

הכרדהו הכימת ,תומלתשה .9 

הכרעה .10 

היפרגוילביב .11 

םיחקל -םלועב תונוש תונידמב הריגה יקוחו הריגה תוינידמ .12 

תועמשמ ,םייוניש , תומגמ -תובשה קוח .13 

םוכיס .14 
.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ