המדקה - הרומל היחנה יפד

.דימלתל היחנה יפדו הרומל ךירדממ תבכרומ הדיחיה הרומל
לכב ןייעל עצבל עצומ .םיקרפה ךותבו םיקרפה ןיב רוחבל םילוכי םתא ןמקל טרופמכ
םירשפאמ ןמקל םיעיפומה ןכותה יטרפו הלעפהה תועצה .רוחבל זא קרו
םנוימדלו יתריציה םכנוימדל אצומ תודוקנ שמשל תורומא ןה .תנווגמ הדימל /הארוה
ךרעיהלו תויפיצהו םיכרצה תא ןיימדל ונלדתשה .םכיפתוש /םכידימלת לש יתריציה
ונילא ונפה ,אנא .רפשלו עייסל ונל עיסיש בושמל םיקוקז ונא לבא ,םאתהב
.תויווחב ונתוא ופתש רקיעבו .רופישל תועצה ,הנוב תרוקיב

תוליעפה תחנמ - הריאמ לש ראוד אתל רושיק

ophirm@netvision.net.il 


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ