הכרדהו הכימת, תומלתשה - הרומל היחנה יפד

.טנרטניאב שומישב המידקמ העידיב ךרוצ ןיא 

.תויומלתשה םייקי ביבא ס"היב 

.ביבא ס"היב לש םיעימטמ י"ע הלעפהה ךלהמב וחנוי םיפתתשמה 

:םידמלמה תושרל ודמעי תוליעפה ךרוצל 
.הרומל היחנה יפד 
.דמולל היחנה יפד 
19:00 - 9:00 תועשה ןיב 'ד 'ג 'א םימיב 02-6584401 םח וק  
19:00 - 14:00 תועשה ןיב 'ה 'ב םימיבו
ילאוטריו החנמ /הרומ 
.ידדה עויסל םידמלמה לש תובותכ תמישר 
.בושמ ,תומזוי ,תולאשל "ילאוטריו םירומ רדח" 
.םידמלמו םידמול לש חישו ןויד תוצובק 
.םינכדעתמ תוינפהו עדימ ירגאמ 
.םיצעוי לש ראוד תובותכ 

.יתצובקו ינטרפ םואת פ"ע םיליעפמה תושרל ודמעי ביבא םעטמ םי/החנמ 
( םידמלמו םיליעפמ/םידמול ) םיפתתשמה ןיב ןויד םייקל עצומ 
.הכרעהל םימיאתמה םינוירטירקה לע ביבאב ךוניח תווצו

.ילאוטריוה סרגנוקה יפתתשמל תדחוימ היחנה ןגרואת 
.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ