תורטמ -דוסי תוחנה - הרומל היחנה יפד
תבשחוממ הביבסב הדיחיה דומילל םידעיו תונווכ תרהצה

תולאשב ןויע תדדועמ איה לבא , תוחרזאה קוחבו תובשה קוחב קר ,הרואכל ,תדקמתמ הדיחיה 
לארשיב רטשמה תא ,תילארשיה תיטילופה תוברתה תא תובצעמה תויטילופו תויכרע תויזכרמ
.תוצופתהו לארשי יסחי תאו

.לארשיב םינושה תודסומה לש הלועפה יכרד תא ריכהל םידמולה תא הרישכמ הדיחיה 

םיעיפשמה ל"וחבו ץראב םייטילופה תוחוכה תא ריכהל תויורשפא םידמולל תנמזמ הדיחיה 
.תוטלחה תלבק לע

.תילארשיה הרבחב םימייקה םיחתמל ףשחיי לעופב דדומתמה קר 

.תוצופתב םידוהיה ןיבל תילארשיה הרבחה ןיב םימייקה םיחתמל ףשחיי לעופב דדומתמה קר  

לש ותדלומ ,תידוהי התויה לע לארשי לש התרהצה ןיב חתמל ףשחיי לעופב דדומתמה קר 
.לארשי תנידמ יחרזא םיברעה ןיבל אוה רשאב ידוהיה םעה לכ

.קקוחמה יישק תא וניבי םיחוסינו תועד , תודמע לע םהירבח םע םידדומתמה קר 

תא עיבשהל רשפא יא יכ ,וניבי םה .תויגוסה תובכרומ תא וניבי לעופב םידדומתמה קר 
"הרשפ" יכו בישקהל ךירצ בורה םג תיתוהמ תיטרקומד הנידמב יכ ,ומינפי םה .לכה ןוצר
.קחשמה םש איה

תואצמנה תויזכרמה תולאשב ברעמו יתרוקיב ,לכשומ לופיט תרשפאמ הדיחיה 
.ירוביצה םויה רדס לע

.תופסונ תונידמב הריגה תוינידמ יטבלל ריעצה תא ותמעי תועצומה תודדומתהה יכרד 

.תבבוסה הרבחבו התכב תועדה ןווגמ תרכה ,תוברועמ וחיטבי תועצומה תודדומתהה יכרד 

איה תיתועמשמ הדימל ירהש תיתועמשמ הדימל וחיטבי תועצומה תודדומתהה יכרד 
.תויטנבלרו תוירופו תורערעמ ,תוחותפ תויעב םע תדדומתמה הדימל

,ןכותה יטרפ לש תיתועמשמ הנבה ושכריי תועצומה םיכרדב םידדומתמה 
.תויקוחה תוטלחהה תלבק יכרדו יטילופה קחשמה יללכ ,םיגשומה

,םיגשומה ,םיכרעה תוכרעמ לש תיתועמשמ הנבה ושכריי תוצלמומה םיכרדב םידדומתמה 
.תוטלחה תלבק יכרדו קחשמה-יללכ

תולאש םע תודדומתה ךות הנבה םשל םידומילל היוצר ךרד המיגדמ הדיחיה 
.ינושל תונלבוס ךותמ תיטילופ תיכרע תקולחמב תויונשה

.םידמול לש תוברועמ תדדועמה םידומילל היוצר ךרד המיגדמ הדיחיה 

.םושייל תונוכנ תדדועמה םידומילל היוצר ךרד המיגדמ הדיחיה 

יטרקומד -ידוהיה הייפוא - תלאשב קוסיעהו ר'צינמרק תדעו תוטלחה שומימ םע יכ ,הווקנ 
.הדיחיה תקסוע םהב םיאשונב ןויעהו ןיינעה תא וריבגי לארשי תנידמ לש.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ