אובמ - הרומל היחנה יפד

תנידמ לש יטרקומדהו ידוהיה הייפואל יוטיב םישמשמ תוחרזאה קוחו תובשה קוח
.תובשה קוח תא תסנכה הקקוח (1950) י"שת זומתב 'כב רבכ ידכב אל .לארשי
,ידוהיה םעה תייעב תא רותפל התייה ,תינויצה העונתה תרטמכ ,תובש קוח תרטמ
תובשה-קוחב .לארשי ץראב ידוהיה םעה לכל תיב םיקהל התייה .א .ז
.תואמצעה תליגמב חטבומכ לארשי תנידמ לש "ןימאמה-ינאה" תא לארשי תנידמ השממ

אלא הנידמה יבשותל קר אל תיב הווהמ לארשי יכ ,ריהצהל התייה קוחה תרטמ
.עפש תוצראבו הקוצמ תוצראב ,אוה רשאב ידוהיה םעה ינב לכל םג
תנידמ יכ , םלועה יפלכ ןהו ידוהיה םעה יפלכ ןה ריהצהל התייה קוחה תרטמ
ןיבהל רשפא יא .םתדלומל בושל םלועה ידוהיל הירעש תא לעופב תחתופ לארשי
1950 -ב קקחנ אוה יכ ,רכזיהלו רוזחל ילב ותועמשמו ומש תא ,תובשה קוח תא
.הינשה םלועה תמחלמ רחאל םינש 5 -כ קר .א .ז

םיחנומ םיבלשמ םיקוחה .תוחרזאה קוחו תובשה קוח תא הקקוחש איה תסנכה
.לארשיל ידוחיי אוה בולישה .םייטרקומד םיחנומו םיימואל-םיירוטסיה -םייתד
טהלב םיכשמנ לארשיב .ותדלומל "בשה" ידוהיל הפדעה םיקינעמ םיקוחה ןכא
םיצורה שי ,ונושלכ ורמשל םיצורה שי .ויתומגמו וינייפאמ ,תובשה קוח לע םיחוכיוה
םידוהיל תנתינה הפדעה ןיב הריתסהו דוגינה לע םיעיבצמה שיו םייוניש וב סינכהל
ןויוושה ךרע ןיבל

קוחה עייס םנמא םתעדל . תובשה קוח תא לטבל העשה העיגיה יכ , םינעוט םה ב"ע
לטבי רשא , קוחה לוטיב .ךרוצ וב ןיא בוש ךא ,לארשי תמקה םע הטילקלו הילעל
חרזא אוה םא םג ידוהי לכ יכ , ועבק םיקוחה ירהש םידוהיה לש הבוטל הפדעה תא
.ברס ןכ םא אלא תיטמוטוא תילארשי תוחרזא לבקי לארשיל ותיילע םע תרחא הנידמ
( .דמולל היחנהה יפדבו הרומל ךירדמב הריגהה קרפב ןייע םיפסונ םיטרפל)

תובשה קוח ןכא .תיטרקומדו תידוהי הנידמ התויה לע ,התמקה זאמ ,לארשי הריהצמ עודיכ
הנידמ תויהל לארשי לש הנוצר ןיב לארשיב םייקה חתמה תא םיפקשמ תוחרזאה קוחו
.תיטרקומד הנידמ תויהל הנוצר ןיבל ידוהיה םעה לכ תנידמ ,תידוהי

.קוחה ךרוצל " ידוהי והימ" -חוכיוה לשב קוחב םיכמותה ןיב םג תקולחמב יונש תובשה קוח
ומכ ,הז אשונל תונוש תושיג תומייק תוצופתב םידוהיה ןיבו לארשיב םידוהיה ןיב
הנדו הרזח לארשי תסנכ ."םידוהיה תנידמ"ו "תידוהי -הנידמ " םיגשומה תועמשמ לע םג
,תורומתה תא םיאטבמ םייונישה .םייוניש רפסמ וסנכוה ןכאו תובשה קוח יונישל תועצהב
.תוצופתל לארשי ןיבו לארשיב יטילופה-חישב תונתשמה תומגמה תאו תילארשיה הרבחה הרבעש
הקיקחה תכרעמ תלוכיל יוטיב םגו דמתהה תומגמל יוטיב םג שמשמ יוושכעה קוחה
רדסמ דרוי וניא ויתוכלשהו קוחב ןוידה .תונתשמה תוביסנל המצע םיאתהל תילארשיה
.תוצופתבו ץראב ירוביצהו יטרפה םויה

ורזח םינשה ךלהמב .ןיפיקעב וא ןירשימב היגוסב לפטלו רוזחל הצלאנ תסנכה קר אל
הארקנ תטפושה תושרה םג .הפיכאה ינפואב וטבלתהו תובשה-קוח תייגוסל םיבר םינפ ירש
בוחרב תוקולחמה תא ףשוח יטילופה -חישב הלועו רזוחה אשונה .היגוסב התעד תווחל
.תוצופתה תודהי םע חישב תקולחמ דקומ שמשמ אשונה .ןתוא קימעמ םג ךא ילארשיה
.ןתוא קימעמ םג ךא תוקולחה ףשוח אוה

.חסונה תונשל םישקבמו קוחה לש יוושכעה חסונהמ םיצורמ םניא םיבר ,ליעל רכזנכ
,תומיקה תוקולחמה תא ןתמל ידכ ,קוחה תא לטבל -תעה העיגה אל םאה -םילאוש םירחא
לארשי תנידמ לש תיטרקומדה התימדת תא רפשל ידכו תושדח תוקולחמ תריצי עונמל ידכ
.ץוח יפלכו םינפ יפלכ

שבגל םהל עייסל ידכ ,םיילארשיה םידימלתל תינויחו תיחרכה הינווג לע היגוסה תרכה
.תוצופתבו ץראב יטילופה חישב יזכרמ אשונ שמשמה שיגרהו ינורקעה אשונב םהיתודמע תא
היגוסה תרכה .םתוהז תלאש םע דדומתהל םידמולה תא בייחת היגוסה םע תודדומתה
תינויצה העונתה לש "ןימאמה ינא"ב ןויע םשל - ילארשיה ריעצל דחוימב תינויח
דוסיה יקוח ינש לש םחוסינ רחאל דחוימב תינויח היגוסה תרכה .ינויצ-טסופה ןדיעב
,שרופמב רהצוה םהב " קוסיעה שפוח דוסי קוח"ו "ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח "
.תיטרקומדו תידוהי הנידמ איה לארשי יכ.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ