ןויע ידקומ - הרומל היחנה יפד

.תובשה קוחל םתוא הוושנו םלועב תונידמ רפסמב הריגה יקוח ריכנ 

."ידוהי אוה ימ " ורידגהב ינוליחה קקוחמה לש תומלידה תא ריכנ 

.םינבר לע המירעמ תינוליח הרדגהש ,םיישקה תא ריכנ 

תובשה קוח לע ילארשיה בוחרב םיחוכיו ריכנ 

.ילארשיה תוחרזאה קוחל םתוא הוושנו םלועב תונידמ רפסמב תוחרזאתה יקוח 

.םנושלכ םיקוחה תא רומשל םיצורה יקומינמ קלח ריכנ 

.םהיתועצה תאו םיקוחה ינש תא תונשל םיצורה יקומינמ קלח ריכנ 

.תוצופתב תוצופנ תועד ריכנ 

רומשל לארשי תנידמ לש רהצומה "ןימאמה ינא"ה ןיבל םיקוחה ינש ןיב חתמה תא קודבנ 
.תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי לש הייפוא לע

.ידוהי אלה בוחרב תועדה תא ריכנ 

."הבישה תוכז"ב םג ריכהל בייחמ ןויוושה םאה הלאשה קדבית 

-דמלנה תא םשיינ 

.לארשיל הריגה תוינידמ תעצה עיצנ 
.תובשה קוחב םע תודדומתה עיצנ 
.תוחרזאה קוחב םייוניש עיצנ  
? םירז םידבוע ב גוהנל שי ךיא לאשנ  
?תורחא תונידמל םידוהי ריגסהל שי םאה לאשנ  
תויוליעפה ךלהמב וררועתיש , תוילאוטקא תולאש םע דדומתנ 

.םיפתתשמה י"ע ולעויש "םיישיא םירופיס" חתננו ררבנ 


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ