םינמזה חול - הרומל היחנה יפד

םיליעפמה םע שבוגי םינמזה חול
ילאוטריוה סרגנוקה יפתתשמל דחוימ םינמז חול שבוגי ןבומכ


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ