המדקה

. תינונס לש עדימה תכרעמ תרזעב היגוסה דומילל םידעיו תונווכ תרהצה

.קקוחמה יישק תא וניבי םיחוסינו תועד , תודמע לע םהירבח םע םידדומתמה קר 

יכ ,לכה ןוצר תא עיבשהל רשפא יא יכ ,וניבי לעופב םידדומתמה קר 
.קחשמה םש איה "הרשפ" יכו בישקהל ךירצ בורה םג תיטרקומד הנידמב

.הרשפה לש התוינויח תא וניבי לעופב םידדומתמה קר 

.תויטנבלרו תוירופו תורערעמ ,תוחותפ תויעב םע תדדומתמה הדימל איה תיתועמשמ הדימל 

אלא ןכותה יטרפ לש קר אל תיתועמשמ הנבה ושכריי תוצלמומה םיכרדב םידדומתמה 
.תוטלחה תלבק יכרדו קחשמה-יללכ ,םיגשומה ,םיכרעה תוכרעמ לש רקיעבו םג

הייפוא תלאשב קוסיעהו ר'צינמרק תדעו תוטלחה שומימ ,יכרעה-להנמה תמקה יכ ,הווקנ 
. היגוסה תקסוע םהב םיאשונב ןויעהו ןיינעה תא וריבגי לארשי תנידמ לש יטרקומד -ידוהיה

ןויע תדדועמ לבא , תוחרזאה קוחבו תובשה קוחב קר ,הרואכל ,תדקמתמ היגוסה 
יסחי תאו לארשיב רטשמהו תוברתה תא תובצעמה תויטילופו תויכרע תויזכרמ תולאשב
.תוצופתהו לארשי

.לארשיב םינושה תודסומה לש הלועפה יכרד תא ריכהל םידמולה תא הרישכמ הדיחיה 

םייטילופה תוחוכה תא ריכהל תויורשפא םידמולל תנמזמ הדיחיה 
.תוטלחה תלבק לע םיעיפשמה ל"וחבו ץראב

יתרוקיב ,לכשומ לופיט תרשפאמ הדיחיה 
. ירוביצה םויה רדס לע תואצמנה תויזכרמה תולאשב ברעמו

תולאש םע תודדומתה ךות הנבה םשל םידומילל היוצר ךרד המיגדמ הדיחיה 
.ינושל תונלבוס ךותמ תיטילופ תיכרע תקולחמב תויונשה

.םידמול לש תיכרעו תישגר תוברועמ תדדועמה םידומילל היוצר ךרד המיגדמ הדיחיה 

.םושייל תונוכנ תדדועמה םידומילל היוצר ךרד המיגדמ הדיחיה  

תוחרזאה עוצקמ לש תילמרופה םידומילה תינכתל רשק אלל הלעפהל תנתינ הדיחיה 
.תוחרזאה עוצקמ לש תילמרופה םידומילה תינכת תרגסמב םג ךא

.תונוש תומרבו םינוש םיליגב הלעפהל תנתינ הדיחיה 

, תויתבכש תויוליעפ ,הרבח ירועש :תונוש תורגסמב הלעפהל תנתינ הדיחיה 
.םירוהו םידימלת תלעפה

"תמא" חיש רשפאל ךכבו תשרה תרזעב תוצופתבו ץראב הלעפהל תנתינ הדיחיה 
.םיטרפל םג ומכ לארשי תנידמלו ידוהיה םעל תוימויק תולאש לע "תמא-ןמזב".ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ