תויוליעפ

הריגה 
תוינידמו םיקוח 

תובשה קוח 
תינשמו תישאר הקיקח 
תונשרפו הפיכא - צ"גב 
םושיי תומישמ 

תוחרזאה קוח 

םוכיס .ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ