תועצה ,םירוהרה ,הפיכא , תינשמ ,תישאר הקיקח -תובשה קוח

הקיקח .1

(1950 י"שת ) תובשה קוח ונייע .א

תינונסב תובשה קוח *
תינונסב תובשה קוח ןוקית *
....תילגנא -סרגנוקב *

-םכמצעל ומכסו וררב .ב

?ילארשיה קקוחמה תא החנה המ 
?םיחסנמה תא החנה המ ?קוחב חוסינה ןיבל תואמצעה -תליגמב עיפומה חוסינה ןיב המ 
?קוחה ררועמ ,םכתעדלש , םיישקה םהמ 
.םכימוכיס תא תשרל וחלש 
.םירחאה ימוכיס לע וביגה 
?םישיגרמ םתא ךיא 
?םיבשוח םתא המ 
86 דומעמ 1980 -ןייטשניבור :הביחרמ היפרגוילביב

1954 ד"שתב וסנכוהש םייונישב ונייע

- ?1954ד"ישתב םייונישה תא םיחסנמה תא החנה ךתעדל המ 
?םייונישה םידיעמ המ לע 
.םכימוכיס תא תשרל וחלש 
.םירחאה ימוכיס לע וביגה 
?םישיגרמ םתא ךיא 
?םיבשוח םתא המ 

1965 ה"כשת ןיסולכואה-םשרמ ןוקית ב ונייע

הרדגהו םושיר תוכמסה
קוח יפל העדוה םא ותד וא ומואל יפל ידוהיכ םדא םשריי אל (א
,ידוהי וניא יכ םיארמ תירוביצ הדועת וא םשרמבש רחא םושיר וא הז
תא תוחנהל םירומאה הדועתה וא םושירה ,העדוהה ורתסנ אל דוע לכ
לש יתרהצה ןיד-קספב תרחא עבקנ אל דוע לכ וא ישארה םושירה דיקפ לש ותעד
.ךמסומ ןיד תיב וא טפשמה תיב

. ותליחת ינפל השענש םושירמ עורגל ידכ הז ףיעסב ןיא (ג

?אשונב וקסעו ורזח עודמ 
?םייונישה םידיעמ המ לע 
.םכימוכיס תא תשרל וחלש 
.םירחאה ימוכיס לע וביגה 
?םישיגרמ םתא ךיא 
?םיבשוח םתא המ 

1970 ל"שת (2 'סמ ןוקית ) תובשה קוח :ב ונייע

?אשונב וקסעו ורזח עודמ 
?םייונישה םידיעמ המ לע 
.םכימוכיס תא תשרל וחלש 
.םירחאה ימוכיס לע וביגה 
?םישיגרמ םתא ךיא 
?םיבשוח םתא המ 
.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ