םוכיס


.ס"היבל ץוחמ םייחה ןיבל רפסה תיב ןיב תורשקמ תודיחיה 

ל"וחבו ץראב ירוביצהו יטרפה םויה רדס לע הלעמ תוצלמומה םיכרדב תודיחיה תלעפה 

.הנידמלו םעל ,הליהקל , טרפל תוימויק תולאש 

הנוכ לכ ןיא ךא ,תוקלחמב תויונש תולאש ןוידלו ןויעל תולעמ תודיחיה ןכא 

.םיליעפמה ןיב חותפ חיש דדועל איה הנווכה .םימכסומ םימוכיסל עיגהל 

,הבשקה חפטל ידכ , תקולחמב תויונשה תולאשב ןויע יסופד עיצהל תושקבמ ןויעה יכרד 
.תוברועמ ןובשח לע אלו הקידב

.הצובקהו טרפה תוהז בוציעל תויונמדזה םינמזמ תוצלמומה דומילה יכרדו ןויעה 

אל הרוצב תונועט תולאש םע דדומתהל םיחירכמ תוצלמומה דומילה יכרדו ןויעה 
.תלכשומו תיניינע ,המילא

םניא תושגר יכ ,שגדומ ךא ,תושגר תעבהל היצמיטיגל ןתמ שי ןויעה ךלהמב םנמא 

תורקב ירחא קר ונלש תוגהנתהה יסופד תא בצעל ונילעו תוגהנתה יחנמ 
.תויכרעו תויקוח ,תוילנויצאר

- םה םיחנמה תונורקעה 

.ינושל היצמיטיגל ןתמ 
.עימשמל העדה ףוקיש 
.הדמע שוביג םרטב הנושל ,רחאל הבשקה 

. קודבלו רוזחל שי תשבוגמ הדמע םג 

,תונתשמ תוביסנ רואל תודמע לש תרזוח הקידבל הדימתמ תונוכנ חפטמ דומילה 

.הנוש העדל הנזאה ,שדח עדימל הנזאה 

.תיפיטוארטס הבישחמ ררחתשהל תועייסמ תוצלמומה דומילה יכרד 

הבישח תובייחמ ןה .תיביספ הלבקו ןוניש קר תורשפאמ ןניא תוצלמומה דומילה יכרד 
.תברועמו הליעפ

,תודמע לע הנגהב ,תודמע שוביגב לוגרת חירכמ הדיחיה יקרפב קוסיעה 
.ולעוהש םינועטל תוסחייתהב ,הנוב תרוקיב תעמשהב

.וכו םירמאמ ,םימואנ ,םיקוח לש תיתרוקיב "האירק" לגרתמ ןויעהש ןבומכ 

.תורושהו םילימה ןיב עלבומהו עמתשמה תפישחב ןמאמ ןויעה 

םיליעפמ תוחתפתה תורשפאמ ךכבו תיטילופו תיתרבח תוברועמ תודדועמ דומילה יכרד 
.םיכיישו םיליעפ

.תויטרקנוק תויעב ןורתפל םלוע תופקשה תקידבל תויונמדזה ןמזמ הדיחיב קוסיעה 

.םיעצומ תונורתפו תורהצומ תופקשה ןיב חתמ תוהזל םילכב םיליעפמה תא תודייצמ תודיחיה 

ךותמ דיתע תויעב םע דדומתהל םילכ תונקמ אלא הווהו רבע תויעבב קר תולפטמ ןניא תודיחיה 
.ןויסינו עדי.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ