הרקב /םינונגנמ / תוכרעמ תת /דוקפתו הנבמ/ הירוטסיה/ יללכ עדימ

יללכ עדימ
םומיחל שמשה תייגרנא תלצונמ ותרזעבש ,שמש דוד אצמנ םכתיבבש חינהל ריבס
םילגמ םתא רשאכ אלא ,וז תכרעממ םידרטומ םכניא ללכ ךרדב .םייתיב םיכרצל םימ
תא םצמצל ךרוצה לע רבדל קר אל ונל תרשפאמ וז תכרעמ .םימח םימ ןיאש
שומיש תושעל םג אלא ,םחפו טפנ ,זג ומכ םימהזמו םירקי היגרנא תורוקמב שומישה
.שמשה תייגרנא-יעבט באשמבהלעמל הרזח


:הירוטסיה
.םיחמצב ןיינעתהו 1799-1740 םינשב יחש ירציווש יאקינטוב היה רסס-הד סארוה
הז דוד ."חוטשה טלוקה" ארקנש ,ןושארה שמשה דוד תא רסס-הד הנב 1777 תנשב
הספוקה .רוחשב עובצ הסיסבו תיכוכז ןוילעה הקלחבש ץע תספוקמ בכרומ היה
.קרמ םמחל היה ןתינ הבש הספוקה ךותבש לכמל שמשה ינרק תא זכרל החילצה

הלעמל הרזח


:דוקפתו הנבמ

הלעמל הרזח:שמש דודב תוכרעמ-תת
:ללוכ שמשה דוד
שמש יטלוק*
םימחו םירק םימ םיריבעמה תורוניצ*
םימ תריגאל דוד*
תודוה םיממחתמ םה םש ,שמשה יטלוקל הריגאה דודמ ןותחתה רוניצה ךרד םימרוז םימה
רוניצה ךרד הריגאה דודל םירזוחו הלעמל םילוע םימחה םימה .םהב תעלבנה שמשה תנירקל
.םימח דודב םימה לכש דע ...הלילח רזוחו טלוקה לא דודהמ םיפסונ םימ םיפחוד ,ןוילעה
םימה תא םיממחמה ,טטסומרתו םומיח ףוג תללוכה ,יוביג תכרעמ תמייק ,ףסונב
.םיננועמ םימשה םהבש םימיב השורדה הרוטרפמטל

הלעמל הרזח


שמש טלוק תכרעמ-תת
:תובכש המכמ בכרומ טלוקה
תיכוכז חול
רוחש עבצ םיפוצמה תשוחנ תורוניצ
םוינימולא תוחול
תחא לכל .םוחל התוא ריממו שמשהמ תטלקנה המודא-ארפניאה הנירקה תא זכרמ טלוקה
ענומ ףאו םמחלו רודחל הנירקל רשפאמ תיכוכזה חול :םימה םומיחב דיקפת טלוקה תובכשמ
תנירק ריזחמה רמוחב הפוצמ ימינפה וקלח ןכש .(הממחה טקפא) הצוחה הרזח תאצל םוחהמ
;הלצונ אלש הנירקה תא םהילא םיריזחמ תורוניצל תחתמ םיאצמנה םוינימולאה תוחול ;רוא
.םיממחתמ םימהו םירוחשה תשוחנה תורוניצ ידי לע תטלקנ המודא-ארפניאה הנירקה

הלעמל הרזח


:הרקב
,םינימז-שמשה תייגרנאו םימה - םיטלקה רשאכ ;תיטמוטוא תכרעמ ונה שמש דוד
.שחרתמ םימה םומיח ךילהת

הלעמל הרזח