ניווט
ניווט בשיעור קיסייב לאו'זיו תא ריכהל - ןושאר רועיש

רועישה תורטמ

תבכרומ , קיסייב לאו'זיו תמגוד ,תינרדומ תונכת תפש
רועישב .הנכות חתפל ןתינ הב הביבסמו הפשה לש תודוקפהמ
הלש תבלושמה חותיפה תביבס תאו הפשה תא ריכהל ליחתנ הז
חותיפה תביבס .
(Integrated Development Environment - IDE)
םושיי חותיפל תוצוחנה תולועפה לכ תא עצבל תרשפאמ
VB לש
בוציעל ילכ :ךכל םיצוחנה םילכה לכ תא הליכמ איה ;(הנכות)
ירחא בקעמל ילכ ,הנכות דוק תביתכל ילכ ,(םיספט) תונולח
.תואיגש יופינל ילכו (ךכ לע דמלנ דוע - םיטקייבוא) םימצע

ךשמהב קמועל וריכת םתוא םיבר םירבד ושעת הז רועישב :הרעה
תויורשפאה לעו הפשה לע תיללכ השוחת םכל תתל דעונ אוה .סרוקה
תונולח ינימ לכל ועדוותת ,הביבסה תא וריכת רועישב .הבש
דוקהש ,ןייצל רתומל .ות דעו ףלאמ םושיי ורציתו ,םירותפכו
רכומ וניא ןיידע םושייה תא ליעפהל ידכ בותכל ושקבתתש
.ורפשל ולכות ףאו ,ובור תא וניבת דואמ בורקב ךא ,םכל

רועישה ןכות