ניווט
ניווט בשיעור תמדקתמ הדובע םינתשמ - ירישע רועיש

רועישה תורטמ
ןסחאל ידכ םינתשמב םיתיעל ונשמתשה םימדוקה םירועישב
ןסחאל ךרטצנו ןכתיי ,םימיוסמ םירקמב .םיינמז םינותנ
,םינתשמ דואמ הברה רידגהל ץלאינ ולא םירקמב .םיבר םינותנ
.םתוא רוכזל ונילע השקיש המ
רמאנ ,המגודל .ינשב דחא םירושק םינותנה םימעפל ,ןכ-ומכ
ךרטצנ הנשב םוי לכב העיקשה תעש תא סינכהל םיצור ונאש
365 -מ םינותנ איצוהל היהי דואמ השק !םינוש םינתשמ 365
.לבלבתהל יב (?תרבועמ הנשב הרוק המו) םינתשמ
וא םינותנ יכרעמב שומישה תא ריכנ ,ולא תויעב עונמל ידכ
תולקב תשגלו ,בר עדימ ןסחאל םירשפאמ הלא ינש .םיפסואב
ריבסא םיטקייבוא לע טעמ רבדנ ,ןכ ומכ .םינותנהמ דחא לכל
טעמו םהירוחאמ רשא הבישחה יהמ ,םיטקייבוא םהמ טעמ
.םהב םישמתשמ דציכ טעמרועישה ןכות