ניווט
ניווט בשיעור VB לש תופסונ תויצקנופ - רשע-דחא רועיש


רועישה תורטמ
התע דע .וזה םירועישה תרדסב ןורחאה אוה הז רועיש
תונכתמ VB -ב תנכתל ידכ תעדל ךירצש המ בור תא ונדמל
,תעכ .ההובג תינוניב תונכת תמר דעו ,םיליחתמל יסיסב
םילכהמ לודג קלח םכל ףיסוא ,הקינכטה תא ונדמלשכ
VB -ב תולולכה (תוחפל ,ןקלח) תויצקנופהו תורגשה
דומלל המ תוצלמה םג ןכו ,רתוי םילק םייחה תא תושועו
.םיאשונ י"פע ,דציכורועישה ןכות