ניווט
סרוקה םוכיס

תגרדמו ,הז סרוקב ורבע (אובמו) םירועיש 11 ,והז
."םיסונמ םיתנכת" תגרדל םתעגה "םיבשחמב םיליחתמ"
.ןתינ היה קרש המ לכ םכתא דמלל יתיסינ ולא םירועישב
לבא השק הזש םימעפל היה הארנ הז ללגבו) יתכסח אל
:ולא םירועישב רבע לכה .(ארונ ךכ-לכ אל הזש ררבתה
,ןוכנ תינכות םיבתוכ דציכ - םיתנכתמ דציכ
.המלו רורב םיבתוכ ךיא
,םהב שמתשהל דציכ ,םינתשמ םהמ - תונכתה תודוסי
תונוש תואלול ,םינוש יאנת יטפשמב שומישה
.תינכות ביכרמש המ לכו תונושמו
VB דציכ םידקפ ,םילודומ ,םיספט - המצע VB תודוסי
.תמשונו היח תינכות המיקמו ,תדבוע
ףאו תורגש ,תויצקנופ ,םיספט יוביר - םדקתמ תונכת
.םימדקתמו םימכח םינתשמ
.דועו תודחוימ תוקינכט ,היצמינא ,הקיפרג - תינכות בוציע

םכל רשפאמ תעכ םכדיבש המ ךא ,דומלל ונלוכי לכה אל
,ןכבו ראשה לכו .'ת דעו 'אמ ,תואלמ תוינכות תונבל
…םירפסה תרזעב םדקתהל וליחתת תעכ

הינשיו לאינד