ניווט
ניווט בשיעור ?םידקפ םהמ - ינש רועיש

רועישה תורטמ

.סיסבהמ - םושייה לש דוסיה ינבא תא דומלל וליחתת הז רועישב
.ודעונ המלו םידקפ םהמ דמלנ ,לכ םדוק
.רתויב םיישומישהו םינושארה םידקפה תא וריכת ,ןכמ רחאל
עוציבל םהב םירזענ דציכו ,םירוטרפוא םהמ דמלנ ,ףוסבלו
.תורחאו תוינובשח תולועפ

רועישה ןכות