ניווט
ניווט בשיעור :תונכתה תודוסי - ישילש רועש
םייסיסב טלפו טלק ,םינתשמ ..........................

רועישה תורטמ

.םהב םישמתשמ דציכו יתמ ,םינתשמ םהמ
......
.הלק עדימ תטילקל הטושפ הדוקפ
......
.תולקב עדימ תגצהל הטושפ הדוקפ
......

רועישה ןכות