ניווט
ניווט בשיעור תוטלחה תלבק - יעיבר רועש

רועישה תורטמ

.
VB-בש תוטלחהה תלבק תכרעמב דקמתי הז רועיש

םתבתכש תומדוקה תוינכותב תוטלחה תלבקב םתלקתנ רבכ
,רבכעה לע הקלקהל ,לשמל ,הביגמ תינכותה םא .םתלעפה וא
?רבכעה רותפכ ץחלנ םאה :היומס הלאש תללוכ איה ירה
אוהש) יאנתה םויקל םאתהב ךישמהל דציכ הטילחמ תינכותה
.(רותפכה לע הקלקה

היומס אל תוטלחה תלבק םג תללוכ תינכות לכ טעמכ
?תרחא וא וז הלועפ תושעל שי םאה
םינתומ םייוטיב םהמ דמלנ וזכ תוטלחה תלבק שממל ידכ
.םייגול םירוטרפוא םהמו
Select CaseIf…Thenםיארקנה ,םייסיסב הטלחה ינבמ ריכנ
.דואמ קזח ילכל התוא ךופהיש ,Msgbox תדוקפ לע שדח עדימ ףיסונ
רקיעש ,םיפסונ םידקפ ינש ונדמלש םידקפה תמישרל ףיסונ
.הטלחה ינבמב םשומיש
.יתימא קחשמ לשמל ומכ שממ תוקזח תוינכות תונבל ליחתנ ,ףוסבלו


רועישה ןכות