ניווט
ניווט בשיעור ןמז יבצוקו תואלול - ישימח רועיש

רועישה תורטמ

?עבצב טמחש חול לש תוצבשמ ,לשמל ,אלמנ דציכ
תויקוח יולימלש ןוויכ ךא תצבשמ רחא תצבשמ תאז תושעל ןתינ
תועצמאב תאז תושעל לק (ןיגוריסל תורוחשו תונבל תוצבשמ) העודי
.המצע לע תרזוחה הדוקפ

רפסמ המצע לע רוזחל הלועפל םורגל םיכרדב דקמתי הז רועיש
םימעפה רפסמ םא ןיבו שארמ עודי הז םימעפ רפסמ םא ןיב ,םימעפ
תזורחמ לש ףוסל ונעגה םא ,לשמל) םיוסמ יאנת לש ומויקב יולת
.(ךופהל וניצר התוא םיוות
רשא דחוימו שדח דקפ ,(Timer) ןמזה בצוק תא ריכנ ,ןכ ומכ
.בטיה תושגרומ ויתולועפ ךא ,הצר תינכותהש ןמזב הארנ וניא

(ListBox) המישרה תבית :םישדח םידקפ ינש ריכנ ,הז ינפל ךא
.םידקפבש םימדקתמה ןיב רבכ םהש ,(ComboBox) תבלושמה הביתהו


רועישה ןכות