ניווט
ניווט בשיעור תוביתו םיבורמ םיספט - ישיש רועיש
תונבומ חיש-וד ...................


רועישה תורטמ
ספוטמ רתוי םימייק ובש םושיי םינוב ךיא דמלנ הז רועישב
וליפא דחא ספוטמ רתוי תוארל ןתינ תוינכות הברהב .דחא
תונולח) םיבר תונולח םימייק Visual Basic לש הדובעה תביבסב
.(…דועו םינייפאמה ןולח ,Project Explorer ןולח ,דוקהו םיספטה
שמתשמל תתל הצרנ רשאכ הלוע םיספט תבורמ תינכותל המגוד
לכויש ידכ ,לשמל הנומת ץבוק ,בשחמב ץבוק אוצמל תורשפא
ןנוכה תא קודבל ולכוי רשא םילכב ךרוצ שי ךכ םשל .וגיצהל
דמלנ רשא םידקפ השולש םה ךכל םידעוימה VB ילכ .חישקה
.םיצבקה תמישרו תויקיתה תמישר ,םיננוכה תמישר :הז קרפב
חיש-ודה תובית אוה תינכותה תולוכי תבחרהל ףסונ ילכ
חיש-ודה תוביתמ המכל השיג ןתונ רשא ,דקפ והז םג .תוצופנה
לש ךסמ רמוש ונכהש ,לשמל ,רמאנ .תונולח לש תויסיסבה
תואבו עבצב טולשל תורשפא שמתשמל תתל ידכ .תכלהמ תיבותכ
תונולח ךא םידחוימ (חיש-וד תובית) םיספט ךירצ ,בותכה לש
CommonDialog) תוצופנ חיש-וד תובית דקפ תרזעב ,םתוא תקפסמ רבכ
. (Control
ספוטש ירה ,ךסמה רמוש לש המגודל בוש רוזחנ םא ,ףוסבלו
תוחפל םיספט ינש ךירצ .וז תינכותל קיפסי אל רבכ דחא
רמוש תא רידגהל ידכש דועב ,ומצע ךסמה רמוש היהי דחאה
.רחא ספוט ךרטצנ ,(תלייטמה תבותכה ,לשמל) ךסמה


רועישה ןכות