ניווט
ניווט בשיעור תוצופנ תואיגשו תואיגשב לופיט - יעיבש רועיש

רועישה תורטמ
תינכותה :הרקי דוע הז דחא לכלו ,הרק הז תנכתמ לכל
לבא רדסב אל והשמ .הפיצש יפכ תדבוע אל הנב אוהש
היהי רשפא יא תרחא ,ךכל הביסה תא אוצמל םיבייח ?המ
.תינכותב שמתשהל
תבכרומ הנכות .
Word תנכות תא יאדווב םיריכמ םכלוכ
םיגאב - תואיגש וא תויעב לש בר רפסמ הבו ,דואמ
םימעפל ,םישמתשמל הבר שפנ תמגעל תומרוג םיתעל רשא
.בשחמה תעיקת וא םיצבקה ןדבוא ידכ דע
תינכותש עגרב .רתויב רידנ רבד איה תואיגש אלל הנכות
םשלו תויעב ינימ לכ ץוצל תויושע ,ךראתהל הליחתמ
.הז רועיש םייק ךכ
תויעב רותפלו ןיטקהל דציכ דומלל הסננ הז רועישב
,ןרותיאלו תואיגשב לופיטל םיכרד לע דמלנ .הנכותב
ףוסבלו ,היעבל תמרוגה דוקה תרוש תא ןתינ דציכ דמלנ
.ןתוא םירתופ דציכו ,תומייק תוצופנ תויעב וליא הארנ


רועישה ןכות