ניווט
ניווט בשיעור םושייל תופסותו םדקתמ בוציע - ינימש רועיש

רועישה תורטמ
ריכנ .רתוי דחוימל םושייה תא ךופהל דציכ דמלנ הז רועישב
שמתשהלו הפי רתוי ונלש םיספטה תא בצעל םינוש "םיקירט"
.תונולח לש תומכח תונוכתב
ספוטל שממ לש הקיפרג םיפיסומ דציכ ,לשמל ,דמלנ
.(VB תודוקפ תרזעב רויצ י"עו היצמינא י"ע ,םייפרג םידקפ י"ע)
הכימתהו רבכעה תרוצ יוניש תלוכי תא ףיסונ ךכ לע
.תונולח לש "ררחשו רורג"ב

,םירבדהמ קלח טרפא אל הז רועישמ לחה !בל ומיש
אצומש ימ .VB לש הרזעב םתוא אוצמל םכל רמוא אלא
עדימה תא אצמ דציכ בותכי ,ןושאר שקובמה עדימה תא
.סונוב ןויצכ ול םשריי הזו ןוידה תצובקב רבסהה תאורועישה ןכות