ניווט
ניווט בשיעור תויצקנופו תורודצורפ ,םילודומ - יעישת רועיש

רועישה תורטמ
ךותב דוק תביתכל ונמצע תא ונלבגה הכ דע דמלנ הז רועישב
רתויב שומישל ךרדה תא ונרכה ישישה רועישב קרו ,םיספט
רוציל ונל רשפאמ וישכע דע ונדמלש המ לכ .דחא ספוטמ
.שממ לש הנכות אל ךא ,האלמ VB תינכות
רתוי םיאתמ םוקמב ךרוצ שי ,תולודג תוינכות רוציל ידכ
ךיישה דוק ןוסחאל םיאתמ ספוטה .VB דוק ןוסחאל ספוטהמ
עדימ ריבעהלו רתוי תוכבוסמ תולועפ עצבל ידכ ךא דבלב ול
(תורגש-תת) תורודצורפה VB לש םירחא םיביכרל םיקוקז ןהיניב
.םיילבולגו םיימוקמ םינתשמו ,תויצקנופהו
.הלא תא בותכל ןתינ וכותב ,לודומה תא ריכנ הז רועישב
,תורודצורפב ןכיהו תויצקנופב שמתשהל ןכיה דמלנ
.םיימוקמו םיילבולג םינתשמ םהמורועישה ןכות