ניווטVisual Basic סרוקל םיאבה םיכורב

?קיסייב לאוזיו הז המ
,רקיעב הנכות וחתיפ הינפל .תמדקתמ תונכת תפש איה Visual Basic
בוציע רקיעב - חונ אלו השק היה חותיפה ךא , Pascal וא C תפש תרזעב
.ךסמב ('דכו םירותפכ) םינושה םימצעל השיגהו תונולחב םיכסמה
לכל גואדל תעדוי איהש ןויכ ,תויעבה בור תא הרתפ VB
,םבוציע ,תונולח תרדגה - תונולחב םיעלקה ירוחאמש תוליעפה
הרהמב הכפהו ,חותיפה לע הלקה ךכב .םהב שומישו םהילא השיג
םויכ תונולח ימושימ רכינ קלח .תונולחל ליבומ חותיפ ילכל
.(הפשה לש רצוקמה המש והז) VB תרזעב חתופמ
ריהמ םימושיי חותיפ ילכ איה VB חתפמ תולימ םיבהואש ולאל
(RAD( Rapid Application Development
((Object Oriendted םימצע תיחנומ
(Object Oriented( םיעוריא תיחנומ


?Visual Basic ב שמתשהל יתמ
שמתשהל המל ,רתויב בוטה ילכה איה VB םא ,לואשל םייושע םתא
טעומ אל רפסממ דחא ילכ ךא איה VB ,ןכבו ?םירחא םילכב
םיחוכיווהו ,ויתונורסחו ויתונורתי ילכ לכל .חותיפ ילכ לש
.דימת וכישמיו םיכשמנ רתויב בוטה ילכה והזיא
םושייב רותפל ןתינ אלש תויעבל הנעמ תתל הדעונ Visaul Basic
,תונכת תפש וזש ןוויכ .(Word ,Access ,Excel ומכ) םייק
.רתוי ףיקמ עדי הכירצמ ךא ,רתוי הברה תרשפאמ איה
- םכמצע תא ולאש ,Visual Basic ךירצ םא טילחהל םכאובב
אל םא ?ךירצש הלועפה תא השוע רבכש םושיי םייק אל םאה
.םכיכרוצ לע הנעת VB-ש םייוכיסה בור

?ןנכותמ המ
הדובעה תביבסו תונכתה תפש דומילב םכתא וכירדי סרוקה ירועיש
.םימדקתמ םימושיי רוציל ולכותש דע ,VB לש
רשפאתתש ךכ ,סרוקל רבעמ לא ,האלה תוחתפתהל סיסבה ןתניי ןכ ומכ
.סרוקה םויס םע תישיא תומדקתה
לככ ,םכיניב הלועפ ףותיש לע שגד תתל שי ,ילאוטריו סרוקהש ןוויכ
.הזב הז וכמתתו ורישעת ךכ רתוי הבר היהתש

.תושעיהל תוכירצש תולטמ ןנשי רועש לכב - תולטמה תנכה
ןוידה תצובק תא ,התכב הרומה תא םכל שי םיישקב םילקתנו הדימב
.םכתא וכירדיו םכל ועייסיש ילאוטריוה הרומה תאו
...דועו הרשעה ,הכימת םכל םינמזמ םה יכ םינוידה רחא ובקע

החלצהב
!!! הנהמו הרפמ הרופ תוליעפל הווקתבו
.תילאוטריוה הרומהסרוקה להנתי דציכ