ךרדל אצוי ןובושקתה

םילילמתה דבעמ - בושקת תוניירואל סרוקה תרגסמב
ןובושקת - ביבא לש ילאוטריווה ןותיעה רצונ

םילילמת דבעמ - בושקת תוניירואל סרוקה תחיתפב
- ילאוטריווה ןותיעה םע םכתא שיגפהל וננוצרב
תוכזב קר ילאוטריו ונניא ןובושקת .ןובושקת
תוכזב םג אלא ,טנרטניאב קר םייק אוהש הז
ךילהתב היהי אלא ,םק אל ןיידע אוה םצעבש הז
ידימלת ,םתא .סרוקה לכ ךלהמב המקה לש ךשמתמ
.ןותיעה לש םיבתכה ויהת ,סרוקה

דבעמב דוסי תויונמוימ תיינקה איה סרוקה תרטמ
שארב אוה םילילמתה דבעמו ,
Word םילילמתה
,סרוקה ךלהמב ,ןכל .תרושקת ילכ הנושארבו
ושמתשת ,תושורדה תויונמוימה תא ושכרת רשאכ
.ןותיעה לש תובתכ ןיכהל ידכ ןהב

רפס תיב ירומו ידימלת ללכל דעוימ ןובושקת
אוה ןיא .ליגר ןותיע וניא אוה רוכזכו ,ביבא
,תי
Word" הרודהמב קר אלא ,ריינ יבג לע עיפומ
תליחתבש ינפמ .רידת ןפואב ללכתשמו הנתשמ אוהו
תובתכ ןיכהל םילכה ,םידימלתה ,םכל ןיא סרוקה
ףיסוהלו תונשל תונמדזהה םכל תנתינ "תומלשומ"
.הדימלה לש בלש לכב םכלש תובתכל

ויהי אל םכלש תובתכה הליחתש םיניבמ ונחנא
ודמלתשכ ךא ,ןלילמתה ךותל דלקומ ללממ רתוי הברה
,הקיפרגבו תואלבטב שמתשהלו ,טסקטה תא בצעל
םייטתסא ,םירמגומ םירצותל ןתוא ךופהל ולכות
.םיניינעמו

!היירופ הביתכו ,הנהמ הדימל םכל םילחאמ ונחנא

דבעמ לש תויונמוימה תדימל תא וליחתתש ינפל
:הליחת יאדכ ,םיבתככ םכתדובע תאו ,םילילמתה

סרוקה לש רתאב ךרדומ רויס ךורעל
...
םיילאוטריווה םירומל הדובע תלחתה לע עידוהל
...
סרוקב הדימלה תלהנתמ ךיא לע רבסה אורקל
...
שממ םכתא םיליבומש םיטפשמ רפסמ אורקל
...
הדובעה תליחתל
.......

.ןובושקתב תבתכ וא בתככ םשרהל ,הז לכ ירחאו

.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ