......
ןויד תוצובקל ישאר ףד

ץראה תעידי
................
תורפס
................
הישעתו רחסמ ................
תומדקתמ תויגולונכט ................
עדמ ................
רודיב ................
תונמוא ................
טרופס ................
הילאוטקא ................
םייח ילעב
................
הימונורטסא
................
םירזייח
................
םיפסונ םימוחת
................
הקיסומ
................
םיבשחמ
................
ישפוח ןויד
................

הרזח
..............
R="#000000"> R="#000000">