.......

אובמ

סרוקה לש רתאב ךרדומ רויס ......

םירומל הדובעה תליחת לע העדוה תחילש ......
סרוקה לש םיילאוטריווה ........

סרוקב הדימלה תלהנתמ ךיא לע רבסה ......
הדובעה תליחת ינפל שממ.........

ןובושקת ת/בתכ - המשרה ספוט יולימ ......םיצבקב לופיט :1 'סמ הדיחי

תודמלנה תויונמוימה רפסה יפל - תויוליעפ
הספדהו הרימש ,טסקט תדלקה ,ץבוק תריצי רקב ריש
הספדהו הרימש ,טסקט תדלקה ,ץבוק תחיתפ תואמצעה תליגמ
הספדהו הרימש ,טסקט תדלקה ,ץבוק תחתיפ רבעה ןמ רופיס
הספדהו הרימש ,טסקט תדלקה ,ץבוק תחיתפ תוישיא ליפורפ

םמצע לע םירפסמ םיבתכ :ןובושקת תוליעפ
המישמה רואית
המישמה עוציבל תויחנה
המגודךמסמ בוציע :2 'סמ הדיחי

תודמלנה תויונמוימה רפסה יפל - תויוליעפ
םיעטק תקיחמו ןומיס סומוחהו הלוחה
ללמ לש ינושאר בוציע הרבעמב םייחו הילע לע
תויללצו תולובג בוציע ריעה תמקה - םיבושיי ירופיס
תליא
תויללצו תולובג ענצה יווהמ תואמסיסו םייוטיב
רסמ תשגדהל בוציעב שומיש הנידמל רושעל העדומ

תישיא הבתכל תינושאר העצה :ןובושקת תוליעפ
המישמה רואית
המישמה עוציבל תויחנה
המגודךמסמ תכירע :3 'סמ הדיחי

תודמלנה תויונמוימה רפסה יפל - תויוליעפ
הקבדהו הקצעה תולועפ רזוח ןומזפ
הקבדהו הריזג תולועפ ןמכייא טפשמ
הקבדהו הקתעה ,םיעטק תרבעה יצראה ליבומה
הקבדהו הקתעה ,םיעטק תרבעה הארשהה לעב ררושמה
רופסמו םיטילבת םיחטש םיפסוא
הפלחהו שופיח תיאבצ הקהלל הלבק

רודמה לש תובתכל תשבוגמ העצה :ןובושקת תוליעפ
המישמה רואית
המישמה עוציבל תויחנה
המגוד
הנושארה ןובושקת תורחת
תואלבט :4 'סמ הדיחי


תודמלנה תויונמוימה רפסה יפל - תויוליעפ
הלבט תריצי םיעודי םירפוס
םינוירטירק יפ לע הלבטב םינותנ ןוימ
םינוש
1977 - תוריחבה תואצות
הלבטב תודומע תפסוה םיעבשה תונשמ םיעוריא
הלבטב םיבושיח בושיחה ירפ
הלבט םע הדובע תיאלבט הקיסומ

םהירוגמ רוזא לע םירפסמ וניבתכ :1 ןובושקת תוליעפ
המישמה רואית
המישמה עוציבל תויחנה
המגוד


תסנכל תוריחבה תואצות ןוכדע :2 ןובושקת תוליעפ
המישמה רואית
המישמה עוציבל תויחנה
המגוד
הינשה ןובושקת תורחתתירוט הביתכו הקיפרג :5 'סמ הדיחי


תודמלנה תויונמוימה רפסה יפל - תויוליעפ
םילמס בוליש היפויתא ידוהי תיילע - שלבל ליגרת
תונומת תפסוה םינומשה תונשל ץבשת - אנ-צבשת
תרגסמ תפסוה ןושל הניש ילארשיה עבטמה
טסקט בוציעו תרגסמ תפסוה תיתרבח האחמ תועדומ
םירוטב טסקט בוציע תוברת ירוט
םינמיס תפסוה ןומטמה תא ושפח

םירוטב רודמה תובתכ בוציע :ןובושקת תוליעפ
תונומת בולישו...................................
המישמה רואית
המישמה עוציבל תויחנה
המגודרויצ :6 'סמ הדיחי

תודמלנה תויונמוימה רפסה יפל - תויוליעפ
ישפוח וק - רויצ לגרס םיקקפה תפיקעל -90ה ךרד
תויסדנה תורוצ - רויצ לגרס תרחבנ הקהל
םירויצ תקתעהו רויצ - רויצ לגרס רעיה שודיחל תועיטנ
רבסה תבית - רויצ לגרס תורפסמ תונומת
םיטקפא תריצי - WORDART תנכת
טסקט םע םייפרג
ימדקה ןולחל הקבדמ

תובתכה לש ןורחא בוציע :ןובושקת תוליעפ
רודמה תכרעמ לש.................................
המישמה רואית
המישמה עוציבל תויחנה
תישילשה ןובושקת תורחת


רבד תירחא

הרזח
...............
"#000000"> "#000000">