......
?סרוקב הדימלה תלהנתמ ךיא

?סרוקב הדימלה השעית ךיא

?תבכרומ איה יממו "רודמ תכרעמ" יהמ

?"רודמה תכרעמ" ירבח ןיב הדובעה תישענ ךיא

?םיילאוטריווה םירומה םע רשק תרצוי "רודמה תכרעמ" יתמו ךיא

?המישמה תא םיניבמ ןיא םא םישוע המ


ישארה ףדל הרזח
...............
"#000000"> "#000000">