......
?סרוקב הדימלה השעית ךיא

:םירושימ ינשב לעופ םילילמתה דבעמ - בושקת תוניירואל סרוקה

תויונמוימה תיינקה בלש
.......
ןובושקת תרגסמב תויונמוימה םושיי בלש
.......

תויונמוימה תיינקה בלש

יפל דובעל םידימלתה לע
Word ילכב שומישה תא דומלל ידכ
50 םע םילילמת דבעמל יתודידיה ךירדמה" רפסבש תויחנהה
םידימלתה ןעוציב ךלהמבש תולטמ הז רפסב ."הנידמה תונש
,רפסבש תולטמה תועצמאב לוגרתה רחאל .ילכב שומישה תא םידמול
תומישמ - הלאה םיפדב תוראותמה תומישמל ונפי םידימלתה
.ןובושקת

ןובושקת תרגסמב תויונמוימה לש םושייה בלש
.......

תאזה תוליעפה .הוולמ ןובושקת תוליעפ רפסב הדיחי לכל
:תוליעפ לכל .סרוקה רתאב העיפומ
המישמה רואית
.......
המישמה עוציבל תויחנה
.......
המישמה לש ריבס עוציבל המגוד
.......

"הפ םישוע המ" ףדל הרזח
..............
"#000000"> "#000000">