......
הדובעה תליחתל שממ םכתא םיליבומש םיטפשמ רפסמ

להנתמ ךיא לע םתארק ,סרוקה רתאב ךרדומ רויס םתכרע
םכתדובע תליחת לע עידומש ינורטקלא ראוד םתחלשו ,סרוקה
.שממ ליחתהל םינכומ טעמכ םתא .סרוקה לש םיילאוטריווה םירומל


בושחו ,ןמזה ותואב וב םידמול הזה סרוקה ידימלת לכ אל
סרוקל "סנכהל" םלוכל רשפאל ,םיילאוטריוה םירומל ,ונל
הברה הנתשי אל סרוקה רתא לש ישארה ףדה ןכל .הלחתההמ
,הז םוקמב .תושדח תויוליעפ וארת אל ישארה ףדל וסנכתשכ
םכילע וב םוקמה תא אוצמל ידכ סרוקה תפמב שמתשהל יוצר
שארבש רבכעל לעמ םודאה ץחל בל םישלו ,םכתדובע תא ךישמהל
.תובושח תועדוה ועיפוי םשו תויה ,ףדה

םירושיק ,המגודל ,ועיפוי .רתאב םייוניש ונכתי ,תאז םא
םישדח םירבסהו ,גיצהל ונרחבש םכלש תודובעה לש תואמגודל
.םכלש תורעה תובקעב ןיכנ ונחנאש

,וקדבת רועיש לכ תליחתבש םכל םיצילממ ונחנא יללכ ןפואב
,תובושח תועדוה ולבקתש רשפא .םכלש ינורטקלאה ראודה תא
.תווצל םכירבחמ םגו ,םיילאוטריווה םירומה ןמ םג

ראודה תבותכש ךכ תרדוסמ ראודה תנכותש ךכל גואדל בושח
םיעדוי םכניא םא .חלשנש ראודב העיפומ םכלש ינורטקלאה
.ןאכ תויחנה לבקל רשפא ,הז תא רדסל ךיא

.ןובושקתב תבתכ וא בתככ םשריהל רשפא וישכעו

..............
"#000000"> "#000000">