......
בושקת תוניירואל סרוקב "ןובושקת" יבתככ המשרה

ידכ Word םילילמתה דבעמב שמתשהל םכילע הזה סרוקה ךלהמב
ןותיעל תובתכ ןיכהל םכילע ,ךכ םשל .ילכב ןויסינ שוכרל
םינוכמה הדובע יתווצל וקלוחת םתא ."ןובושקת" ילאוטריווה
ןגראל םיילאוטריווה םירומל רשפאל ידכ ."רודמ תוכרעמ"
רשוקמה ספוטה תא אלמל םישקבתמ םתא ,םירודמה תוכרעמ תא
םיטרפהו ,"חלש" לע וקילקה ,ספוטה יולימ רחאל .הזה ףדל
םיספטה תא וניימי הלא .םיילאוטריווה םירומל וחלשיי םתרסמש
.םכלש ןיינעה ימוחתל תומיאתמה רודמ תוכרעמב םכתא וצבשיו

םידמולש םירחא רפס יתבמ םידימלת םיריכמ םכניא הזה בלשב
תכרעמ לכש ךכל וגאדי םיילאוטריווה םירומה ,ןכל .ביבאב
לע) ףתושמ ןיינע םוחת ילעב םידימלתמ תבכרומ היהת רודמ
.(תוחפל ,ריינה

.הנושארה דומילה תדיחיל תשגל רשפא ,ספוטה יולימ רחאל


ספוטל יתוא אבה
..............
"#000000"> "#000000">