.. .
סרוקה לש רתאב ךרדומ רועיס

.טווינ ספ אצמנ סרוקה רתאבש ףד לכ לש לאמש דצב
לע םירבסה לבקל ידכ ספה לע רבכעה תא וריבעה
.וילע םיאצמנש םירותפכה

ישאר ףדל הרזח
...............
"#000000"> "#000000">