םירומל דםכלש הדובעה תליחת לע העדוה תחילש
סרוקה לש םיילאוטריווה

.רידת ןפואב ינורטקלאה ראודב ושמתשת סרוקה ךלהמב
.וישכע הז תא תושעל ,תחתופ הלועפכ ,יאדכ
הרומהש שדח בתכמ חתפת "הרומל ראוד" לש ןוקיאה לע הקלקה
.ולש ןעמנה אוה ילאוטריווה
"תמגוד ,םילימ רפסמ ובתכ ,ןוקיאה לע וקילקה
.בתכמה תא וחלשו ,"
today I started this course

ישארה ףדל הרזח
..............
"#000000"> "#000000">