......
..תכרעמה תעדוה

.ישארה ףדבש רבכעה תנומת לע הקלקה תובקעב הזה ףדל םתעגה
םיליחתמ םתאש םעפ לכ הזה רבעה לע קילקהל םכל םיעיצמ ונחנא
תועדוהל םכתא ליבות תאזה הקלקהה .הזה סרוקב םכתדובע תא
.סרוקב םכתומדקתהל תובושח תויהל תויושעש תונכדועמ

תובתכהמ הנבנ הזה רתאהש םכל עידוהל ונל בושח הזה בלשב
םירודמ סרוקה ךלהמב .םיילאוטריווה םירומ םיחלוש םתאש
םכתא וליבוי םיליעפ םניא הלחתהבש םירושיקו ,וחתפיי םישדח
רבכעה לע הקלקה .חורפלו לודגל םייושעש םירודמל ךשמהב
שדחש המ לע םיחווידל םכתא ליבות דימת "תכרעמה תועדוה" לש
.סרוקה רתאב הנתשה המו

ישארה ףדל רוזחל

..............
"#000000"> "#000000">