ישאר ףד - רזע ילכ

.
Word םילילמתה דבעמב שמתשהל ודמלת םתא הזה סרוקה ךלהמב
עדיב רבכ םידייוצמ תויהל םכילע סרוקב דומלל תנמ לע לבא
דימת אל לבא .טנרטניאב שומישבו ,תונולח תביבסב יסיסב
עוציבל תושורדה תולועפהמ המכ עצבל ךיא ,ורכזת וא ,ועדת
תונוש תוכרדהלו םירבסהל םירושיק ליכמ הזה ףדה .תולטמה
.סרוקב רשא תולטמה תא עצבל תנמ לע םהל קקדזהל םייושע םתאש

םתא םהמש םיפדב םייוצמ הלאה תוכרדהלו םירבסהל םירושיק
.םהילא עיגהל רשפא רזעה ילכ זכרממ םג לבא ,םהל קקדזהל םייושע


:ליכמ זכרמה

ינורטקלאה ראודב תויופידעה רודיס לע הייחנה
......
ינורטקלא ראודל ךמסמ ףוריצ לע הייחנה
......
הינעמנל בתכמ תחילשו הצופת תמישר תיינב לע הייחנה
......
טנרטניאהמ םיכמסמ תדרוה לע הייחנה
......
ןובושקת תויוליעפ ךלהמב םירצוי םתאש םיצבק רומשל ךיא לע הייחנה
......
Word ךמסמב ובולישו טנרטניא ףדמ הנומת תקתעה לע היחנה ......
הבולישל םיאתמ טמרופל
jpg טמרופב הנומת תרמה לע היחנה ......
Word
ךמסמב ............................

הרזח
..............
"#000000"> "#000000">