אשונ תריחב רקחמ תלאש חוסינ אשונה תריקח יגול הנבמ תריצי םיקרפ ישאר תביתכ הביתכה תענתה קרפ תביתכ םוכיסו אובמ ,המדקה ךמסמה בוציע טרוא ךילהתה תניחב.ביבא ,1997-1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
םיטידרק