:רועישה ךלהמב .תינויע הדובעל אשונ רוחבל ודמלת הזה רועישב


.םייח ילעב :םוחת
רוזיחה ילגרה :אשונ
.תודפרקה לש         
.הדובעל םוחת ורחבת .1
,רצ אשונב ודקמתת .2
.הדובעה ףקיהל םיאתמה    
אשונה תא וכירעת .3
.םתרחבש