.הדובעה קוסעת ובש םוחתה תריחבב הליחתמ הדובע תביתכ
.ותשירד רחא אלמל קר םכילע ,החנמה ידיב עבקנ םכלש םוחתה םא
תוטיש המכ הנה ,םכמעט יפל םוחת רוחבל םיישפוח םתא םא לבא
:הריחבה תא עצבל ולכות ןתרזעבש

ןיינעמה דחא םוחת ןכותמ ורחבו ,םימוחת לש תומישר לע ורבע
;שופיחה יעונממ םיברב הלאכ תומישר שי טנרטניאב .םכתא
,תוידפולקיצנא לש םינושארה םיכרכב ןתוא שפחל ולכות היירפסב
.םירפס לש םיסקדניאבו

.טנרטניאב םימוחת תומישר ןיב האוושה :ליגרת

תביתכל םיאתמ םגש םוחת ,םכתא ןיינעמה םוחת ושפח
,בושחל לבוקמש הממ רתוי השק המישמ יהוז .תינויע הדובע
הביתכל םיאתמש המ לכ אלו ,בותכל רשפא ןיינעמש לכ לע אל ןכש
םימוחת תאיצמל הטיש דומלל ידכ ליגרתל וסנכיה .ןיינעמ אוה
.הדובעל םיניינעמ


.ןיינע םוחת תאיצמל הטיש ליגרת

,וכותב רצ אשונב דקמתהל םכילע ,םוחת םתרחבש רחאל
.הדובע לש ףקיהל םיאתמה

אשונב תודקמתה