םתא המ וטילחת הזה רועישב .אשונ רוחבל םתדמל רבעש רועישב
.רקחמ תלאש חסנל ודמלת ךכ םשל .הזה אשונה ךותב רוקחל םיצור


.םיגשומ שמש רוציל ודמלת .א   
.רקחמ תלאש חסנל ודמלת .ב   
.םירחא לשו םכלש רקחמה תלאש תא וכירעת .ג