.הדובעה אשונ לע קיפסמ עדי םכל תויהל ךירצ ,רקחמ תלאש חסנל ידכ
.שמשה תטישב ורזעיה ,אשונב םכיתועידי תא ךירעהל ידכ

.רבדמב םייחה אשונב שמש וניכה : ליגרת

,םיינרק תבורמ שמש םכל היהתש יוצר הבוט רקחמ תלאש חסנל ידכ
.דוע וילע וארקתש יאדכ ךכ םשל .אשונה לע קיפסמ עדי םכל היהיש רמולכ

.תע יבתכבו םירפסב ,טנרטניאב םישיגנ תורוקמב אשונה לע רמוח ואצמ
.םיטרפל תדרל ילבמ ,םימוכיסו תואובמ ,םיניינע ןכות ,תורתוכ ףורפרב וארק

.ףורפרב האירקל הארשה :המגוד

.רבדמב םייח לש שמשה תבחרה :ליגרת

.רקחמה תלאש תא חסנל התע ולכות םיינרק תבורמ שמש תרזעב