הפיאשה .רקחמל המיאתמ הלאש לכ àì ךא ,תולאש גיצהל םיעדוי ונלוכ
.הרופו ןיינעמ רקחמ ןוויכל םכתא ליבותש הלאשב רוחבל àיה םכלù
.תונוש הלאש תולימ םיכשומ םהילא רקחמה ינוויכל בל ומיù


.רקחמ תולאשל המגוד
.לואשל יאדכ אלש תולאש יגוסל המגוד

.רקחמ תולאש חוסינ :ליגרת

.רקחמל השק הלאש רופישל המגוד
.רקחמל תושק תולאש רופיש :ליגרת

חוסינ תרזעב איה הלאש לש הביט לע דומעל רתויב הבוטה ךרדה
גוס הזיאל ןוחבל רתויב הריהמה ךרדה םג יהוז .תובושת לש ינושאר
םתחסינש תולאשה ןמ תחא לכל וחסנ .הדובעה םכתא ליבות רקחמ לש
,תונוכנ תויהל תובייח ןניא תובושתה .תחא תירשפא הבושת תוחפל
.הלאשל תומיאתמ תויהל ןהילע ךא

.תולאשל תובושתל המגוד
.תויוצר אל תובושתל המגוד

.תולאשל תובושת :ליגרת

,םירחא לש תולאש ונחבת רועישה לש ןורחאה קרפב
.םכלש תולאשל בושמ םינתונ םה דועב